O Odjelu

Upravni odjel za financiranje obavlja računovodstvene poslove, poslove platnog prometa te poslove koji se odnose na proračun (planiranje, praćenje izvršenja i izvještavanje o izvršenju). Odjel vrši obračun plaća, obračun naknada za rad u predstavničkom tijelu i svih drugih oblika drugog dohotka. Vezano za navedene poslove izrađuje financijska i sva druga propisana izvješća. Osim u propisanim poslovnim knjigama, odjel u koordinaciji s drugim upravnim odjelima prati i evidentira u zasebnim evidencijama investicije većeg obima i projekte sufinancirane iz EU. Obavlja mjesečni obračun poreza na dodanu vrijednost. Vodi i ažurira evidenciju imovine u vlasništvu Grada. Organizira i koordinira poslove vezane uz godišnji popis imovine. Vodi evidenciju i ažurira podatke o poreznim obveznicima, ispostavlja porezna rješenja te vrši nadzor i provodi mjere naplate gradskih poreza. Ispostavlja mjesečne fakture za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada, prati njihovu naplatu i poduzima odgovarajuće postupke za naplatu istih. Obavlja obračun naknade za zakup javnih površina prilikom održavanja manifestacija Grada i kontaktira Turističku zajednicu Grada prilikom organizacije istih. Provodi javna nadmetanja za korištenje javnih gradskih površina. Priprema i izrađuje dokumentaciju vezano uz zaduživanje Grada Čakovca i davanje jamstava i suglasnosti za zaduživanje te izrađuje sva prateća propisana izvješća. Provodi aktivnosti vezane uz Zakon o fiskalnoj odgovornosti. Obavlja i druge poslove vezane uz sustav unutarnjih financijskih kontrola (izrada procedura za obavljanje pojedinih aktivnosti, procjena rizika i izrada i ažuriranje registra rizika, itd.) Prati i provodi propise s područja proračunskog računovodstva, kao i sve druge propise koji se odnose na računovodstvo proračuna. Priprema i obrađuje financijske i računovodstvene podatke, te izrađuje financijska i druga izvješća za potrebe kontrole nadležnih institucija, za potrebe predstavničkog tijela, gradonačelnika, drugih upravnih odjela i sl. Priprema podatke i sudjeluje u izradi akata iz nadležnosti upravnog odjela.

Odsjek za proračun i računovodstvo obavlja računovodstvene poslove, poslove platnog prometa i poslove obračuna plaća djelatnika uprave Grada, javnih radova i stručnog usavršavanja, obračun naknada za rad u predstavničkom tijelu i ostalih oblika drugog dohotka koji se isplaćuju iz proračuna Grada. Vodi propisane poslovne knjige i evidencije, te kontaktira nadležne institucije za navedene poslove. Izrađuje kvartalna financijska izvješća za Grad, polugodišnja financijska izvješća za humanitarnu zakladu Grada te godišnja statistička izvješća i izvješća o decentraliziranim funkcijama. Priprema podatke o isplaćenim sponzorstvima i donacijama iz proračuna Grada za objavu na web stranicama Grada. Za potrebe planiranja proračuna, praćenja izvršavanja proračuna te izrade izvještaja o izvršenju proračuna i izrade financijskih izvještaja kontaktira i razmjenjuje podatke s proračunskim korisnicima (ustanovama) Grada, društvima u vlasništvu ili suvlasništvu Grada i predstavnicima mjesnih odbora i gradskih kotareva. Surađuje s predstavnicima programske kuće koja je izradila programsku podršku za obavljanje poslova upravnog odjela te prema potrebi i zakonskim izmjenama predlaže ažuriranje i dopunu iste. Vodi i ažurira evidenciju o imovini u vlasništvu Grada, obavlja poslove pripreme godišnjeg popisa i provodi u poslovnim knjigama zakonom propisane postupke nakon provedenog popisa (isknjiženja, otpise i sl.) Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti, priprema i kontrolira financijsku i drugu dokumentaciju i izrađuje Izjavu o fiskalnoj odgovornosti Grada te preuzima i kontrolira Izjave o fiskalnoj odgovornosti proračunskih korisnika Grada i trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Grada.

Zakonski akti

 • Zakon o proračunu (NN 87/08, 109/07, 136/12, 15/15)
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17)
 • Zakon o lokalnim porezima(NN 115/16, 101/17)
 • Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15)
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14)
 • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)
 • Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16)
 • Zakon o izvršavanju Državnog proračuna (NN 124/17)
 • Opći porezni zakon (NN 115/16)
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN  47/09)
 • Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96, 44/96, 127/00, 127/00, 177/04)
 • Zakon o provedbi ovrhe (NN 91/10, 112/12)
 • Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16)
 • Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15)
 • Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 78/15, 71/15)
 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13, 48/15)
 • Pravilnik o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17)
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18)
 • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17)
 • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13)
 • Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 55/09, 139/10)
 • Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17)
 • Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola (NN 58/16)
 • Pravilnik o unutarnjem redu i radu Uprave (Grad Čakovec)
 • Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15, 119/15)
 • Uredba o izdacima za službena putovanja u inozemstvo koji se korisnicima državnog proračuna priznaju u materijalne troškove (NN 50/92, 73/93, 75/93, 74/94, 27/01, 92/05, 148/14, 26/16, 119/16, 124/17)
 • Uredba o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/17, 37/17, 129/17)
 • Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (NN 55/04, 61/04, 12/05, 117/12)
 • Odluka o porezima (Grad Čakovec)
 • Odluka o naknadama za rad u gradskim tijelima (Grad Čakovec)
 • Odluka o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje proračunskim sredstvima (Grad Čakovec)
 • Odluka o izvršavanju proračuna (Grad Čakovec)
 • Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba (NN 11/17, 38/17, 130/17, 124/17)

UO za financiranje

Kralja Tomislava 15
40000 Čakovec
T. +385 40 314 930
F. +385 40 311 724
uo-financiranje@cakovec.hr

Pročelnica
Lidija Jaklin, univ.spec.oec.

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X