O Odjelu

Upravni odjel za financiranje obavlja računovodstvene poslove, poslove platnog prometa te poslove koji se odnose na proračun (planiranje, praćenje izvršenja i izvještavanje o izvršenju). Odjel vrši obračun plaća, obračun naknada za rad u predstavničkom tijelu i svih drugih oblika drugog dohotka. Vezano za navedene poslove izrađuje financijska i sva druga propisana izvješća. Osim u propisanim poslovnim knjigama, odjel u koordinaciji s drugim upravnim odjelima prati i evidentira u zasebnim evidencijama investicije većeg obima i projekte sufinancirane iz EU. Obavlja mjesečni obračun poreza na dodanu vrijednost. Vodi i ažurira evidenciju imovine u vlasništvu Grada. Organizira i koordinira poslove vezane uz godišnji popis imovine. Vodi evidenciju i ažurira podatke o poreznim obveznicima, ispostavlja porezna rješenja te vrši nadzor i provodi mjere naplate gradskih poreza. Ispostavlja mjesečne fakture za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada, prati njihovu naplatu i poduzima odgovarajuće postupke za naplatu istih. Obavlja obračun naknade za zakup javnih površina prilikom održavanja manifestacija Grada i kontaktira Turističku zajednicu Grada prilikom organizacije istih. Provodi javna nadmetanja za korištenje javnih gradskih površina. Priprema i izrađuje dokumentaciju vezano uz zaduživanje Grada Čakovca i davanje jamstava i suglasnosti za zaduživanje te izrađuje sva prateća propisana izvješća. Provodi aktivnosti vezane uz Zakon o fiskalnoj odgovornosti. Obavlja i druge poslove vezane uz sustav unutarnjih financijskih kontrola (izrada procedura za obavljanje pojedinih aktivnosti, procjena rizika i izrada i ažuriranje registra rizika, itd.) Prati i provodi propise s područja proračunskog računovodstva, kao i sve druge propise koji se odnose na računovodstvo proračuna. Priprema i obrađuje financijske i računovodstvene podatke, te izrađuje financijska i druga izvješća za potrebe kontrole nadležnih institucija, za potrebe predstavničkog tijela, gradonačelnika, drugih upravnih odjela i sl. Priprema podatke i sudjeluje u izradi akata iz nadležnosti upravnog odjela.

Odsjek za proračun i računovodstvo obavlja računovodstvene poslove, poslove platnog prometa i poslove obračuna plaća djelatnika uprave Grada, javnih radova i stručnog usavršavanja, obračun naknada za rad u predstavničkom tijelu i ostalih oblika drugog dohotka koji se isplaćuju iz proračuna Grada. Vodi propisane poslovne knjige i evidencije, te kontaktira nadležne institucije za navedene poslove. Izrađuje kvartalna financijska izvješća za Grad, polugodišnja financijska izvješća za humanitarnu zakladu Grada te godišnja statistička izvješća i izvješća o decentraliziranim funkcijama. Priprema podatke o isplaćenim sponzorstvima i donacijama iz proračuna Grada za objavu na web stranicama Grada. Za potrebe planiranja proračuna, praćenja izvršavanja proračuna te izrade izvještaja o izvršenju proračuna i izrade financijskih izvještaja kontaktira i razmjenjuje podatke s proračunskim korisnicima (ustanovama) Grada, društvima u vlasništvu ili suvlasništvu Grada i predstavnicima mjesnih odbora i gradskih kotareva. Surađuje s predstavnicima programske kuće koja je izradila programsku podršku za obavljanje poslova upravnog odjela te prema potrebi i zakonskim izmjenama predlaže ažuriranje i dopunu iste. Vodi i ažurira evidenciju o imovini u vlasništvu Grada, obavlja poslove pripreme godišnjeg popisa i provodi u poslovnim knjigama zakonom propisane postupke nakon provedenog popisa (isknjiženja, otpise i sl.) Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti, priprema i kontrolira financijsku i drugu dokumentaciju i izrađuje Izjavu o fiskalnoj odgovornosti Grada te preuzima i kontrolira Izjave o fiskalnoj odgovornosti proračunskih korisnika Grada i trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Grada.

Zakonski akti

1. Zakon o proračunu (NN RH broj 87/08, 109/07, 136/12, 15/15)
2. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN RH 111/18)
3. Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN RH 78/15, 102/19)
4. Opći porezni zakon (NN RH 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20)
5. Zakon o kamatama (NN RH 94/04, 35/05)
6. Ovršni zakon (NN RH 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20)
7. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN RH 68/18, 2/20, 46/20, 47/20)
8. Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba (NN RH 55/13)
9. Zakon o računovodstvu (NN RH 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20)
10. Zakon o porezu na dobit (NN RH 177/04, 90/05, 57/06, 80/10, 22/12, 146/08, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19)
11. Zakon o porezu na dohodak (NN RH 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20)
12. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN RH 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20)
13. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN RH 127/17, 138/20)
14. Zakon o lokalnim porezima (NN RH 115/16, 101/17)
15. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN RH 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20)

  • Odluka o porezima (Grad Čakovec Sl. gl 10/20, 11/20)
  • Odluka o naknadama za rad u gradskim tijelima (Grad Čakovec Sl. 13/06, 4/10, 1/14)
  • Odluka o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje proračunskim sredstvima (Grad Čakovec)
  • Odluka o izvršavanju proračuna (Grad Čakovec)

UO za financiranje

Ulica kralja Tomislava 15
40000 Čakovec
T. +385 40 314 930
F. +385 40 311 724
uo-financiranje@cakovec.hr

Pročelnica
Lidija Jaklin, univ.spec.oec.

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X