O Odjelu

Upravni odjel za financiranje obavlja poslove planiranja, izvršavanja i izvješćivanja o proračunu, te izrađuje propisana financijska i ostala izvješća. Obavlja računovodstvene poslove i vodi sve propisane računovodstvene evidencije.

Vodi propisane evidencije i izrađuje izvješća vezana uz zaduživanje Grada Čakovca, te davanje jamstava i suglasnosti za zaduživanje. Evidentira i prati ostvarenje planova mjesnih odbora i gradskih kotareva. Ažurira podatke, vrši nadzor i naplatu gradskih poreza, te obavlja sve poslove vezane uz prisilnu naplatu gradskih poreza. Provodi javna nadmetanja za korištenje javnih gradskih površina. Prati ostvarenje ostalih prihoda Grada. Vodi evidencije i izrađuje izvješća o decentraliziranim sredstvima osnovnog školstva i vatrogastva.

Obračunava plaće i ostala primanja zaposlenika te naknade članova predstavničkog tijela i njihovih radnih tijela. Vodi evidencije o osnovnim sredstvima Grada Čakovca.

Obavlja poslove, vodi evidencije i izrađuje izvješća u skladu s Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru i Zakonom o fiskalnoj odgovornosti.

Zakonski akti

 • Zakon o proračunu (NN 87/08, 109/07, 136/12, 15/15)
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17)
 • Zakon o lokalnim porezima(NN 115/16, 101/17)
 • Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15)
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14)
 • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)
 • Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16)
 • Zakon o izvršavanju Državnog proračuna (NN 124/17)
 • Opći porezni zakon (NN 115/16)
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN  47/09)
 • Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96, 44/96, 127/00, 127/00, 177/04)
 • Zakon o provedbi ovrhe (NN 91/10, 112/12)
 • Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16)
 • Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15)
 • Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 78/15, 71/15)
 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13, 48/15)
 • Pravilnik o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17)
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18)
 • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17)
 • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13)
 • Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 55/09, 139/10)
 • Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17)
 • Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola (NN 58/16)
 • Pravilnik o unutarnjem redu i radu Uprave (Grad Čakovec)
 • Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15, 119/15)
 • Uredba o izdacima za službena putovanja u inozemstvo koji se korisnicima državnog proračuna priznaju u materijalne troškove (NN 50/92, 73/93, 75/93, 74/94, 27/01, 92/05, 148/14, 26/16, 119/16, 124/17)
 • Uredba o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/17, 37/17, 129/17)
 • Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (NN 55/04, 61/04, 12/05, 117/12)
 • Odluka o porezima (Grad Čakovec)
 • Odluka o naknadama za rad u gradskim tijelima (Grad Čakovec)
 • Odluka o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje proračunskim sredstvima (Grad Čakovec)
 • Odluka o izvršavanju proračuna (Grad Čakovec)
 • Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba (NN 11/17, 38/17, 130/17, 124/17)

UO za financiranje

Kralja Tomislava 15
4000 Čakovec
T. +385 40 314 930
F. +385 40 311 724
uo-financiranje@cakovec.hr

Pročelnica
Lidija Jaklin, univ.spec.oec.

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X