O Odjelu

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo obavlja poslove oko izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture sukladno zakonskim i podzakonskim propisima, poslove nadzora i kontrole, poslove naplate komunalne naknade i komunalnog doprinosa, te druge poslove predviđene zakonskim propisima. Upravni odjel bavi se osnivanjanjem izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva. Obavlja poslove komunalnog redarstva, poslove nadzora i kontrole prometa u mirovanju, podnosi optužni prijedlog sukladno zakonu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo. Donosi odluke i provodi postupke sukladno prekršajnom zakonu. Obavlja poslove iz domene različitih zakona, podzakonskih akata i općih akata Grada Čakovca te obavlja nadzor nad primjenom i izvršenjem propisa od strane pravnih i fizičkih osoba. U suradnji sa inspekcijskim službama državnog inspektorata, policijom i drugim javnih službama, obavlja poslove nadzora i kontrole korištenja javnih površina. Rješava zahtjeve za korištenje javnih površina. Obavlja poslove iz domene sigurnosti (zaštite i spašavanja, civilne zaštite i dr.). Vodi projekte iz domene komunalne prevencije.

Odsjek za gradnju komunalne infrastrukture obavlja poslove organizacije oko izvođenja komunalne infrastrukture te obavlja poslove sukladno zakonskim propisima.

Odsjek za održavanje komunalne infrastrukture obavlja poslove organizacije oko održavanja komunalne infrastrukture te obavlja i druge poslove sukladno zakonskim propisima.

Odsjek za komunalno i prometno redarstvo obavlja poslove komunalnog redarstva, poslove nadzora i kontrole prometa u mirovanju, poslove provođenja postupaka i donošenja odluka sukladno prekršajnom zakonu, nadzora i kontrole korištenja javnih površina, poslove zaštite i spašavanja, civilne zaštite, komunalne prevencije. Surađuje s državnim tijelima, inspektoratom i policijom.

Zakonski akti

ZAKONI I PRAVILNICI

1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH 68/18, 110/18, 32/20)
2. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN RH 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
3. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN RH 81/20)
4. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN RH 15/19)
5. Zakon o cestama (NN RH 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)
6. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN RH 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20 )
7. Zakon o grobljima (NN RH 19/98, 50/12, 89/17)
8. Zakon o zaštiti životinja (NN RH 102/17, 32/19)
9. Zakon o vodama (NN RH 66/19)
10. Zakon o šumama (NN RH 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20 )
11. Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN RH 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19)
12. Zakon o javnoj nabavi (NN RH 120/16)
13. Prekršajni zakon (107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18)
14. Zakon o zaštiti od požara (NN RH 92/10)
15. Zakon o sustavu civilne zaštite (NN RH 82/15, 118/18, 31/20)

 

GRADSKE ODLUKE

 • Odluka o komunalnom redu
 • Odluka o parkiranju i zaustavljanju vozila na području grada Čakovca
 • Odluka o zelenim površinama
 • Odluka o održavanju i uređenju naselja
 • Odluka o upravljanju grobljem
 • Odluka o držanju stoke i peradi
 • Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca …..
 • Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
 • Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
 • Odluka o mjestima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica
 • Odluka o načinu pružanja usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Čakovca
 • Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
 • Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš
 • Odluka o agrotehničkim mjerama
 • Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
 • Odluka o komunalnoj naknadi
 • Odluka o komunalnom doprinosu

GRADSKI PRAVILNICI

 • Pravilnik o javnim parkiralištima
 • Pravilnik o premještanju i blokiranju vozila
 • Plan gospodarenja otpadom
 • Pravilnik o plakatiranju

UO za komunalno gospodarstvo

Ulica kralja Tomislava 15
40000 Čakovec
T. +385 40 314 933
F. +385 40 311 724
komunalno.gospodarstvo@cakovec.hr

Pročelnik
Dražen Barić, mag. ing. traff.

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X