O Odjelu

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo obavlja poslove oko izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture sukladno zakonskim i podzakonskim propisima, poslove nadzora i kontrole, poslove naplate komunalne naknade i komunalnog doprinosa, te druge poslove predviđene zakonskim propisima.

Obavlja poslove osnivanja i vođenja katastra vodova, osnivanja izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva. Obavlja poslove javne nabave. Obavlja poslove komunalnog redarstva, poslova nadzora i kontrole prometa u mirovanju te poslove provođenja prekršajnog postupka. Donosi rješenja u provedbi prvostupanjskog prekršajnog postupka. Obavlja poslove iz domene različitih zakona, podzakonskih akata i općih akata Grada Čakovca te obavlja nadzor nad primjenom i izvršenjem propisa od strane pravnih i fizičkih osoba. U suradnji sa inspekcijskim službama državnog inspektorata, policijom i drugim javnih službama, obavlja poslove nadzora i kontrole korištenja javnih površina. Rješava zahtjeve za korištenje javnih površina. Obavlja poslove iz domene sigurnosti (zaštite i spašavanja, civilne zaštite i dr.). Vodi projekte iz domene komunalne prevencije.

Odsjek za gradnju i održavanje objekata komunalne infrastrukture obavlja poslove organizacije izvođenja i održavanja komunalne infrastrukture, poslove koji se odnose na postupak naplate komunalnog doprinosa, naknade i javne nabave. Obavlja sve poslove organizacije oko izvođenja i održavanja komunalne infrastrukture te obavlja poslove javne nabave i druge poslove sukladno zakonskim aktima.

Odsjek za komunalno redarstvo obavlja poslove komunalnog i prometnog redarstva, poslove nadzora i kontrole prometa u mirovanju, poslove provođenja prekršajnog postupka, nadzora i kontrole korištenja javnih površina, poslove zaštite i spašavanja, civilne zaštite, komunalne prevencije. Surađuje s državnim tijelima, inspektoratom i policijom.

Zakonski akti

ZAKONI

 1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/1995, 109/1995, 21/1996, 70/1997, 128/1999, 57/2000, 129/2000, 59/2001, 82/2004, 110/2004, 178/2004, 38/2009, 79/2009, 153/2009, 153/2009, 49/2011, 84/2011, 90/2011, 144/2012, 56/2013, 94/2013, 153/2013, 147/2014, 36/2015)
 2. Zakon o buci (NN
 3. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/2008, 48/2010, 74/2011, 80/2013, 158/2013, 92/2014, 64/2015, 108/2017)
 4. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti / Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/2015, 121/2016)
 5. Zakon o trgovini / Odluka o mjestima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica na području Grada Čakovca (NN 87/2008, 96/2008, 116/2008, 116/2008, 76/2009, 114/2011, 68/2013, 30/2014)
 6. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013, 73/2017)
 7. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/2013)
 8. Zakon o zaštiti životinja / Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca …….. (NN 102/2017)
 9. Zakon o gradnji (NN 153/2013, 20/2017)
 10. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/2013, 65/2017)
 11. Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/2013)
 12. Prekršajni zakon (NN107/2007, 39/2013, 157/2013, 110/2015, 70/2017 )
 13. Zakon o cestama (NN 84/2011, 18/2013, 22/2013, 54/2013, 148/2013, 92/2014)
 14. Zakon o općem upravnom postupku(NN 47/2009)
 15. Zakon o grobljima(NN 19/1998, 50/2012, 89/2017)
 16. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (DDD mjere) (NN 79/2007, 113/2008, 43/2009, 130/2017)
 17. Zakon o civilnoj zaštiti (NN )
 18. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/2014, 118/2014, 154/2014)

DRŽAVNI PRAVILNICI

 1. Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/2014)
 2. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/2017)
 3. Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN )
 4. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevinama osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/2013, 153/2013)
 5. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevina za obračun komunalnog doprinosa (NN )
 6. Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba (NN 76/2013)
 7. Uredba o gospodarenju otpadom (NN )
 8. Plan gospodarenja otpadom (državni) (NN 85/2007, 126/2010, 31/2011, 46/2015)

GRADSKE ODLUKE

 1. Odluka o komunalnom redu
 • Odluka o parkiranju i zaustavljanju vozila na području grada Čakovca
 • Odluka o zelenim površinama
 • Odluka o održavanju i uređenju naselja
 • Odluka o upravljanju grobljem
 • Odluka o držanju stoke i peradi
 • Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca …..
 • Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
 • Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
 • Odluka o mjestima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica
 • Odluka o načinu pružanja usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Čakovca
 • Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
 • Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš
 • Odluka o agrotehničkim mjerama
 • Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
 • Odluka o komunalnoj naknadi
 • Odluka o komunalnom doprinosu

GRADSKI PRAVILNICI

 • Pravilnik o javnim parkiralištima
 • Pravilnik o premještanju i blokiranju vozila
 • Plan gospodarenja otpadom
 • Pravilnik o plakatiranju

UO za komunalno gospodarstvo

Kralja Tomislava 15
4000 Čakovec
T. +385 40 314 933
F. +385 40 311 724
komunalno.gospodarstvo@cakovec.hr

Privremeni pročelnik
Dražen Barić

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X