O Odjelu

Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša obavlja poslove vezane za izradu i donošenje prostornih planova. U Upravnom odjelu izdaju se akti o gradnji i provode legalizacije.

Odsjek za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša radi na izradi i donošenju dokumenata praćenja stanja u prostoru. Radi na usmjeravanju prostornog razvoja Grada i unapređenju stanja u prostoru. Daje inicijative za izrade ili izmjenu postojećih prostornih planova te ostalih dokumenata. Obavlja poslove zaštite okoliša. Izrađuje i provodi program zaštite okoliša.

Odsjek za izdavanje akata o gradnji vodi upravne postupke i rješava lokacijske dozvole. Donosi rješenja o utvrđivanju građevne čestice. Rješava dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine. Rješava građevinske dozvole. Rješava  uporabne dozvole. Donosi rješenja o izvedenom stanju. Izdaje  potvrde parcelacijskih elaborata i potvrde plana posebnih dijelova zgrade. Izdaje lokacijske informacije, obavijesti o posebnim uvjetima, uvjerenja o statusu zemljišta te postupa po prijavama početka građenja i uklanjanja. Vodi registar izdanih akata o dozvoli gradnje i izvedenom stanju te pomoćne knjige izdanih akata. Unosi podatke o riješenim predmetima po zahtjevima  za izdavanje rješenja o izvedenom stanju u službenu evidenciju.

Zakonski akti

Zakoni

 • Zakon o prostornom uređenju  („Narodne novine“ broj 153/2013, 65/2017, 114/18, 39/19, 98/19)
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15, 118/18, 110/19)
 • Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16)
 • Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17, 39/19, 125/19, 39/19, 118/20)
 • Zakon o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13., 30/14., 130/17.)
 • Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 78/15, 114/18, 110/19)
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15, 118/18, 110/19)
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12., 143/13., 65/17, 14/19)

Uredbe

 • Uredba o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19, 128/19)
 • Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja („Narodne novine“ broj 37/2014, 154/2014)
  –       Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja
  („Narodne novine“ broj 115/2015)
 • Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru(„Narodne novine“ broj 98/12, 139/14)

Pravilnici

 • Pravilnik o geodetskom projektu („Narodne novine“ broj 12/2014, 56/2014),
 • Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta („Narodne novine“ broj 118/19, 65/20)
 • Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja („Narodne novine“ broj  129/2015)
 • Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja („Narodne novine“ broj 136/2015 )
 • Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade („Narodne novine“ broj  93/2017)
 • Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola („Narodne novine“ broj 105/2017, 108/2017)
 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)
 • Pravilnik o nostrifikaciji projekata („Narodne novine“ broj 98/99., 29/03., 20/17)
 • Pravilnik o tehničkom pregledu građevine („Narodne novine“ broj 46/18, 98/19)
 • Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti („Narodne novine“ broj 78/13.)
 • Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda („Narodne novine“ broj 103/08., 147/09., 87/10., 129/11.)
 • Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda („Narodne novine“ broj 113/08.)
 • Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima („Narodne novine“ broj 85/15.)
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa („Narodne novine“ broj 15/19)
 • Pravilnik o kontroli projekata („Narodne novine“ broj 32/14, 72/20)
 • Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište („Narodne novine“ broj 42/14.)
 • Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine („Narodne novine“ broj 43/14.)
 • Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju („Narodne novine“ broj 88/17, 90/20, 1/21)
 • Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine“ broj 118/19, 65/20)
 • Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera („Narodne novine“ broj 111/14., 107/15., 20/17, 98/19, 121/19)
 • Pravilnik o održavanju građevina („Narodne novine“ broj 122/14, 98/19)
 • Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi („Narodne novine“ broj  73/15, 54/20)

Naputak

 • Naputak o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem („Narodne novine“ broj 56/14.)

Propisi iz područja zaštite okoliša i prirode

 

Propisi Grada Čakovca

 • Prostorni planovi
 • Odluka o uvjetima korištenja javnih parkirališnih površina za potrebe korisnika pojedinačnih građevina (Službeni glasnik Grada Čakovca” broj 7/14.)

Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša

Ulica kralja Tomislava 15
40000 Čakovec
T. +385 40 314 925
F. +385 40 311 724
uo-prostorno@cakovec.hr

Pročelnik
Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb.

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X