O Odjelu

Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove obavlja poslove vezane za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, investicije u visokogradnji, upravljanje stambenim fondom u vlasništvu Grada i poslove vezane uz EU fondove. Priprema dokumentaciju u svrhu prijave na projekte sufinancirane od strane EU te provodi projekte iz područja važnih za razvoj Grada Čakovca putem nadležnih ministarstava, fondova, agencija te fondova EU. Aplicira na sve projekte i natječaje važne za razvoj Grada Čakovca. Provode se dokumenti prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji.

Odsjek za imovinsko-pravne poslove upravlja nekretninama i sređuje imovinsko-pravno stanje nekretnina Grada Čakovca te obavlja poslove vezane uz EU fondove, prijave na natječaje nadležnih ministarstava, fondova i agencija. Priprema dokumentaciju u svrhu prijave na projekte sufinancirane od strane EU te aplicira na sve projekte i natječaje važne za razvoj Grada Čakovca i provodi te projekte.  Obavlja poslove poljoprivrede, ugostiteljstva i trgovine.

Odsjek za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji vodi upravne postupke za izdavanje lokacijskih dozvola, izdaje rješenja o utvrđivanju građevne čestice, izdaje rješenja o uvjetima građenja, rješenja o izvedenom stanju, uporabne dozvole i dozvole za uklanjanje te vodi postupke za izdavanje potvrda parcelacijskih elaborata, potvrda glavnog projekta i potvrda izvedenog stanja. Zahtjeve i Izjave možete pogledati na ovome linku .

Odsjek za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i gradnju obavlja poslove vezane za izradu i donošenje prostornih planova, vodi informacijski sustav prostornog uređenja, izradu i donošenje dokumenata praćenja stanja u prostoru, zaštitu okoliša, investicije u visokogradnji.

Zakonski akti

Propisi iz područja prostornog uređenja

Zakoni

 • Zakon o prostornom uređenju  („Narodne novine“ broj 153/2013, 65/2017)
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/2015)
 • Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16.)
 • Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17.)
 • Zakon o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13., 30/14., 130/17.)
 • Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 78/15.)
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15)
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12., 143/13., 65/17.)
 • Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16.)

Uredbe

 • Uredba o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 8/2017, 37/2017, 129/2017)
 • Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja („Narodne novine“ broj 37/2014, 154/2014)
  –       Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja
  („Narodne novine“ broj 115/2015)
 • Uredba o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 08/17.37/17., 129/17.)
 • Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru(„Narodne novine“ broj 98/12.)
 • Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja („Narodne novine“ broj 37/14., 154/14.)

Pravilnici

 • Pravilnik o geodetskom projektu („Narodne novine“ broj 12/2014, 56/2014),
 • Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta („Narodne novine“ broj 55/2014, 41/2015, 67/2016, 23/2017)
 • Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja („Narodne novine“ broj  129/2015)
 • Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja („Narodne novine“ broj 136/2015 )
 • Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade („Narodne novine“ broj  93/2017)
 • Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola („Narodne novine“ broj 105/2017, 108/2017) Propisi iz područja gradnje
 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 112/17.)
 • Pravilnik o nostrifikaciji projekata („Narodne novine“ broj 98/99., 29/03., 20/17)
 • Pravilnik o tehničkom pregledu građevine („Narodne novine“ broj 108/04.)
  NAPOMENA: stupanjem na snagu Pravilnika o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine („Narodne novine“ broj 43/14) i Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera („Narodne novine“ broj 111/14) prestaju važiti odredbe članka 12. i članka 13. ovoga Pravilnika
 • Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti („Narodne novine“ broj 78/13.)
 • Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode („Narodne novine“ broj 103/08.)
 • Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda („Narodne novine“ broj 103/08., 147/09., 87/10., 129/11.)
 • Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda („Narodne novine“ broj 113/08.)
 • Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima („Narodne novine“ broj 85/15.)
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa („Narodne novine“ broj 136/06., 135/10., 14/11., 55/12.)
 • Pravilnik o kontroli projekata („Narodne novine“ broj 32/14.)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata („Narodne novine“ broj 32/14., 69/1427/15)
 • Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište („Narodne novine“ broj 42/14.)
 • Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine („Narodne novine“ broj 43/14.)
 • Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju („Narodne novine“ broj 48/14., 150/14., 133/15., 22/16., 49/16.,87/16., 17/17.77/17.)
 • Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju („Narodne novine“ broj 88/17.)
  Napomena: Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (»Narodne novine« broj 48/14, 150/14, 133/15, 22/16, 49/16, 87/16, 17/17, i 77/17).  Odredbe Pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (»Narodne novine«, broj 81/2012, 29/2013 i 78/2013) u dijelu koji se odnosi na provođenje energetskih pregleda javne rasvjete primjenjuju se do donošenja posebnog propisa kojim će se urediti to područje.
 • Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine“ broj 64/14., 41/15., 105/15., 61/16., 20/17)
 • Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera („Narodne novine“ broj 111/14., 107/15., 20/17)
 • Pravilnik o održavanju građevina („Narodne novine“ broj 122/14.)
 • Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi („Narodne novine“ broj  73/15.)
 • Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi („Narodne novine“ broj  73/15.)
 • Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja („Narodne novine“ broj  129/15.)

Naputak

 • Naputak o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem („Narodne novine“ broj 56/14.)

Propisi iz područja zaštite okoliša i prirode

 

Propisi Grada Čakovca

 • Prostorni planovi
 • Odluka o uvjetima korištenja javnih parkirališnih površina za potrebe korisnika pojedinačnih građevina (Službeni glasnik Grada Čakovca” broj 7/14.)

UO za prostorno uređenje i europske fondove

Kralja Tomislava 15
4000 Čakovec
T. +385 40 314 950
F. +385 40 311 724
uo-prostorno@cakovec.hr

Pročelnik
Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb.

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X