O Odjelu

Upravni odjel za upravu obavlja poslove vezane uz rad Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela, predsjednika Gradskog vijeća i gradonačelnika.
Obavlja pripreme sjednica Gradskog vijeća te osigurava uvjete za održavanje sjednica Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela. Priprema opće akte Gradskog vijeća, obavlja poslove po nalogu predsjednika Gradskog vijeća i gradonačelnika. Uz dostavu materijala za sjednice Gradskog vijeća te njihovih radnih tijela, osigurava vođenje zapisnika, snimanje sjednica i izdavanje akta Gradskog vijeća. Skrbi o primjeni Statuta Grada Čakovca i Poslovnika o radu Gradskog vijeća. Daje pravna i druga stručna mišljenja u vezi s radom gradonačelnika, Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela. Pruža stručnu pomoć gradonačelniku i njegovim zamjenicima, predsjedniku i članovima Gradskog vijeća te članovima njihovih radnih tijela.
Obavlja poslove čuvanja i objavljivanja akata tijela Grada. Obavlja poslove od značaja za ostvarivanje prava i dužnosti gradonačelnika i njegovih zamjenika utvrđenih zakonom i drugim propisima. Postupa po Zakonu o pravu na pristup informacijama, zaprima i rješava zahtjeve, dostavlja Izvješća Povjereniku za informiranje. U Upravnom odjelu imenovan je službenik za informiranje. U Upravnom odjelu imenovana je osoba za nepravilnosti koja podatke o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti upisuje u obrazac i o tome obavještava čelnika. Osoba zadužena za nepravilnosti na temelju obrazaca Podaci o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti i obrazaca Praćenje postupanja po poduzetim mjerama sastavlja polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima. Pročelnik Upravnog odjela glavni je i odgovorni urednik Službenog glasnika Grada Čakovca. Upravni odjel obavlja savjetodavne pravne poslove za ustanove Grada Čakovca.
Obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe Vijeća romske nacionalne manjine. Izrađuje različita izvješća za potrebe nadležnih ministarstava i državnih agencija. Surađuje s Udrugom gradova te preko njih pokreće različite inicijative i daje prijedloge. Brine se o kvaliteti rada, modernizaciji metoda rada i usklađenom djelovanju Gradske uprave. Obavlja poslove u vezi s radno-pravnim odnosima službenika. Izrađuje Rješenja vezana uz radne odnose službenika (rješenja o prijmu, rješenja o rasporedu, rješenja o prestanku službe, rješenja o korištenju godišnjeg odmora, rješenja o imenovanju, rješenja o premještaju, rješenja o ocjenjivanju…) Obavlja zajedničke, stručne, upravne, kadrovske poslove, kadrovsku politiku i usavršavanje u Gradskoj upravi. Vodi poslove stručnog osposobljavanja i javnih radova. Upravni odjel obavlja poslove vođenja pisarnice i vođenja arhive te druge opće poslove.
Obavlja poslove koji se odnose na unutarnje ustrojstvo Gradske uprave. Surađuje s državnim i drugim tijelima nadležnim za različite poslove. Upravni odjel obavlja poslove u vezi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Obavlja poslove vezane uz rad Savjeta mladih (poslovi vezani uz raspisivanje javnog poziva i provođenje izbora, briga za javnost rada Savjeta, sazivanje sjednica Savjeta mladih, dostave materijala).
Obavlja stručne poslove vezane uz mjesne odbore i gradske kotareve. Obavlja informatičke poslove, planiranje, projektiranje, vršenje izgradnje, uspostavljanje i održavanje informatičkih sustava. Obavlja poslove vezane za razvoj i unapređenje informatizacije i informatičke podrške te predlaže i provodi nove projekte informatizacije poslovnog sustava Grada. Planira i nabavlja te upravlja i održava informatičko-komunikacijskom opremom. Izrađuje i održava web stranice i portale, održava WiFi mrežu grada Čakovca. Obavlja poslove informiranja građana putem medija i gradskih web portala. Obavlja nadzor nad radom mreže te osigurava sigurnost i zaštite podataka, backup podataka i data recovery. Predlaže i provodi mjere i proceduru za informacijsku sigurnost i tajnost informacija. U Upravnom odjelu obavljaju se poslovi zaštite osobnih podataka.

Zakonski akti

1. Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi NN RH – međunarodni ugovori 14/97, 2/07, 4/08 i 5/08)
2. Ustav Republike Hrvatske (NN RH 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10, 5/14)
3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 127/17, 98/19)
4. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18, 112/19, 144/20)
5. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 28/10)
6. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN RH 127/17, 138/20)
7. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN RH 86/06, 125/06, 16/07, 46/10, 95/08, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13, 110/15)
8. Zakon o lokalnim izborima (NN RH 144/12, 121/16, 98/19, 144/20)
9. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i referenduma (NN RH 29/19, 98/19)
10. Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN RH 26/11, 12/12, 126/12, 57/15, 98/19)
11. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN RH 25/13, 85/15)
12.  Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN RH 42/18)
13. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN RH 83/14 )
14. Zakon o radu (NN RH 93/14, 127/17, 98/19)
15. Zakon o zaštiti na radu (NN RH 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
16. Zakon o općem upravnom postupku (NN RH 47/09)
17. Zakon o pečatima i žigovima s grbom RH (NN RH 33/95)
18. Uredba o uredskom poslovanju (NN RH 7/09, 66/19)
19. Zakon o informacijskoj sigurnosti (NN RH 79/07)
20. Zakon o zaštiti potrošača (NN RH 41/14, 110/15, 14/19)
21. Zakon o upravnim pristojbama (NN RH 115/16)

UO za upravu

Ulica kralja Tomislava 15
40000 Čakovec
T. +385 40 314 960
F. +385 40 314 966
uo-uprava@cakovec.hr

Pročelnica
mr.sc. Dragica Kemeter

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X