O Odjelu

Upravni odjel za upravu obavlja poslove vezane uz rad Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela, predsjednika Gradskog vijeća i gradonačelnika. Obavlja pripreme sjednica Gradskog vijeća, priprema opće akte Gradskog vijeća, obavlja poslove po nalogu predsjednika Gradskog vijeća i gradonačelnika. Uz dostavu materijala za sjednice Gradskog vijeća te njihovih radnih tijela, osigurava se vođenje zapisnika i snimanje sjednica.

Pročelnik Upravnog odjela glavni je i odgovorni urednik Službenog glasnika Grada Čakovca. Postupa se po Zakonu o pravu na pristup informacijama.

U Upravnom odjelu imenovan je službenik za informiranje i osoba za nepravilnosti. Upravni odjel obavlja savjetodavne pravne poslove za ustanove Grada Čakovca.

Rješava pravne probleme Vijeća romske nacionalne manjine. Izrađuje različita izvješća za potrebe nadležnih ministarstava i državnih agencija. Surađuje s Udrugom gradova te preko njih pokreće različite inicijative i daje prijedloge. Brine se o kvaliteti rada, modernizaciji metoda rada i usklađenom djelovanju Gradske uprave.

Obavljaju se zajednički, stručni, upravni, kadrovski poslovi, kadrovska politika, stručno osposobljavanje i usavršavanje u gradskoj upravi, javni radovi, poslovi vođenja pisarnice i vođenja arhive te drugi opći poslovi. Surađuje se s državnim i drugim tijelima nadležnim za poslove iz ovog članka.

Obavljaju se informatički poslovi te poslovi vezani uz rad Savjeta mladih, mjesnih odbora i gradskih kotareva.

Zakonski akti

 • Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi NN RH – međunarodni ugovori 14/97, 2/07, 4/08, 5/08)
 • Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10, 5/,14)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 123/17),
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11),
 • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)
 • Zakon o područjima županija, gradova i općina u RH (NN 86/06, 125/06, 16/07, 46/10, 95/08, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13, 110/15)
 • Zakon o sprječavanju sukoba interesa (26/11, 12/12, 126/12, 57/15)
 • Zakon o radu (NN 93/14),
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15),
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09),
 • Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09),
 • Zakon o pečatima i žigovima s grbom RH (NN 33/95),
 • Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16),
 • Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10, 93/11),
 • Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17),
 • Zakon o informacijskoj sigurnosti (NN 79/07),
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96, 79/07),
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 160/12),
 • Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12)

UO za upravu

Kralja Tomislava 15
4000 Čakovec
T. +385 40 314 960
F. +385 40 314 966
uo-uprava@cakovec.hr

Pročelnica
mr.sc. Dragica Kemeter

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X