O Odjelu

Upravni odjel za upravu obavlja poslove vezane uz rad Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, predsjednika Gradskog vijeća i gradonačelnika. Obavlja poslove po nalogu predsjednika Gradskog vijeća i gradonačelnika. Uz dostavu materijala za sjednice Gradskog vijeća te radnih tijela Gradskog vijeća, osigurava vođenje zapisnika, snimanje sjednica i izdavanje akata Gradskog vijeća. Obavlja poslove u vezi dodjele javnih priznanja za Dan Grada Čakovca. Postupa po Zakonu o pravu na pristup informacijama. Zaprima i rješava zahtjeve o pravu na pristup informacijama. Dostavlja Izvješća Povjereniku za informiranje. U Upravnom odjelu imenovan je službenik za informiranje. U Upravnom odjelu imenovana je osoba za nepravilnosti koja podatke o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti upisuje u obrazac i o tome obavještava gradonačelnika. Osoba zadužena za nepravilnosti na temelju obrazaca Podaci o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti i obrazaca Praćenje postupanja po poduzetim mjerama sastavlja polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima. Pročelnik Upravnog odjela glavni je i odgovorni urednik Službenog glasnika Grada Čakovca. Upravni odjel obavlja savjetodavne pravne poslove za ustanove Grada Čakovca. Obavlja stručne poslove za potrebe Vijeća romske nacionalne manjine i predstavnike nacionalnih manjina. Izrađuje izvješća za potrebe ministarstava i državnih tijela. Surađuje s Udrugom gradova te preko njih pokreće inicijative i daje prijedloge. Obavlja poslove vezane za radno-pravne odnose službenika. Izrađuje Rješenja vezana uz radne odnose službenika (rješenja o prijmu, rješenja o rasporedu, rješenja o prestanku službe, rješenja o korištenju godišnjeg odmora, rješenja o imenovanju, rješenja o premještaju, rješenja o ocjenjivanju…). Izrađuje akte u svezi ostvarivanja prava i obveza dužnosnika. Obavlja pravne poslove vezane uz imovinu, upravljanje poslovnim prostorima i građevinskim zemljištem u vlasništvu/suvlasništvu Grada Čakovca. Vodi poslove stručnog usavršavanja i javnih radova. Upravni odjel obavlja poslove vođenja pisarnice, vođenja arhive te druge opće poslove. Obavlja poslove koji se odnose na unutarnje ustrojstvo Gradske uprave. Upravni odjel obavlja poslove u vezi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Obavlja poslove vezane uz rad Savjeta mladih (raspisivanje javnog poziva i provođenje izbora, briga za javnost rada, sazivanje sjednica, dostave materijala). Obavlja stručne poslove vezane uz mjesne odbore i gradske kotareve. Brine o raspodjeli sredstava proračuna Grada iz područja Upravnog odjela. Upravni odjel za upravu, obavlja administrativne i stručne poslove za djelovanje izbornih povjerenstava i provedbu izbora za izbore koje provodi Gradsko izborno povjerenstvo. Obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti temeljem zakona i podzakonskih propisa.

Odsjek za pravne poslove obavlja pravne poslove vezane uz imovinu, upravljanje poslovnim prostorima i građevinskim zemljištem u vlasništvu/suvlasništvu Grada Čakovca. Vodi postupke vezane uz pravno raspolaganje nekretninama (prodaja, kupnja, darovanje, zakup, najam, korištenje, postupci javnih natječaja vezanih uz nekretnine). Priprema prijedloge općih akata te usklađuje prijedloge općih akata sa izmjenama zakonske regulative. Pokreće i zastupa Grad Čakovec u pravnim postupcima pred sudovima i drugim tijelima (postupcima uređivanja vlasništva nekretnina, ovršnim postupcima, parnicama i drugim postupcima). Po potrebi sudjeluje u radu drugih upravnih tijela u pravnim pitanjima. Postupa po pojedinačnim zahtjevima građana u imovinsko pravnim predmetima, uređivanju međuvlasničkih odnosa, odštetnih zahtjeva i sl. Izrađuje ugovore, sporazume, nagodbe i drugu potrebnu dokumentaciju vezanu uz poslove Odsjeka te po potrebi drugih upravnih tijela Grada Čakovca.

Odsjek za informatiku i uredsko poslovanje obavlja poslove planiranja, projektiranja, uspostave, nadzora i održavanja računalnih informacijskih sustava i informatičke infrastrukture te pružaju elektroničke komunikacijske usluge. Elektroničke komunikacijske usluge podrazumijeva raspoloživost elektroničke komunikacijske mreže, informatičke infrastrukture i povezane opreme čije ukupno usklađeno funkcioniranje omogućuje elektroničku komunikaciju između osobnih računala, poslužiteljskih računala i ostale informatičke opreme. Poslovi uključuju planiranje, projektiranje, gradnju i uspostavljanje informacijskih sustava, uspostavljanje sustava e-Uprave,  održavanje informatičke opreme, operativnih sustava i programskih rješenja, elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom, tehnološke infrastrukture internet i intranet portala, planiranje i uspostavu sustava informacijske sigurnosti, uspostavu pravila korištenja informacijske infrastrukture informatičkog sustava, održavanje i unaprjeđivanje informacijskih sustava, planiranje i raspodjelu potrošnog materijala za informatičku djelatnost, kreiranje sigurnosnih kopija informatičkih sustava i podataka, osiguravanje sigurnosti i zaštite podataka, uspostavljanje i održavanje registara temeljnih podataka Grada. Suradnja s drugim upravnim tijelima Grada u pripremi i provedbi projekata posvećenih razvoju i primjeni novih tehnologija u upravljanju poslovnim procesima i promoviranju novih pristupa u komunikaciji s građanima, poslovnom i znanstvenom zajednicom. Obavlja poslove vođenja pisarnice i arhive. Vodi upisnik predmeta upravnog postupka i urudžbeni zapisnik u vezi izdavanja akata iz upravnog područja prostornog uređenja i gradnje (sustav e-dozvole).

Zakonski akti

1. Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi NN RH – međunarodni ugovori 14/97, 2/07, 4/08 i 5/08)
2. Ustav Republike Hrvatske (NN RH 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10, 5/14)
3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 127/17, 98/19)
4. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18, 112/19, 144/20)
5. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 28/10)
6. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN RH 127/17, 138/20)
7. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN RH 86/06, 125/06, 16/07, 46/10, 95/08, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13, 110/15)
8. Zakon o lokalnim izborima (NN RH 144/12, 121/16, 98/19, 144/20)
9. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i referenduma (NN RH 29/19, 98/19)
10. Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN RH 26/11, 12/12, 126/12, 57/15, 98/19)
11. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN RH 25/13, 85/15)
12.  Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN RH 42/18)
13. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN RH 83/14 )
14. Zakon o radu (NN RH 93/14, 127/17, 98/19)
15. Zakon o zaštiti na radu (NN RH 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
16. Zakon o općem upravnom postupku (NN RH 47/09)
17. Zakon o pečatima i žigovima s grbom RH (NN RH 33/95)
18. Uredba o uredskom poslovanju (NN RH 7/09, 66/19)
19. Zakon o informacijskoj sigurnosti (NN RH 79/07)
20. Zakon o zaštiti potrošača (NN RH 41/14, 110/15, 14/19)
21. Zakon o upravnim pristojbama (NN RH 115/16)

UO za upravu

Ulica kralja Tomislava 15
40000 Čakovec
T. +385 40 314 960
F. +385 40 311 724
uo-uprava@cakovec.hr

Pročelnica
mr.sc. Dragica Kemeter, mag.iur.

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X