1. Grad Čakovec daje na korištenje 7 mjesta dimenzija 2,50 x 2,10 m u Ul. Matice hrvatske na  koja se mogu postaviti unificirane drvene kućice za prigodnu prodaju božićnih, novogodišnjih ukrasa i sl.
 2. Uvjeti za korištenje javne površine propisani su rješenjem Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Grada Čakovca KLASA: UP/I-363-02/19-02/368; UR.BROJ: 2109/2-08-19-1 od 07. studenoga 2019. godine.
  Kućice za prodaju moraju biti unificirane, izrađene od drveta.
  Jedna kućica predstavlja jedno prodajno mjesto. Uz istu nije dozvoljeno držati stolice, priručne stolove, kutije, vreće i sl.
  Djelatnost koja se može obavljati je isključivo prigodna prodaja uz adventske i božićne blagdane.
  Prodaja se može vršiti svakim danom u vremenskom razdoblju od 30. studenog 2019.  do 31. prosinca 2019. godine.
  Ukoliko je korisniku javne površine potrebna električna energija, priključak je  dužan osigurati sam korisnik javne površine a ujedno je i odgovoran za  njeno sigurno korištenje.
 3. Javnom nadmetanju mogu pristupiti fizičke i pravne osobe odnosno njihov opunomoćenik ako sudionik nije u mogućnosti osobno prisustvovati licitaciji (prije početka licitacije opunomoćenik je dužan predočiti i priložiti: za fizičke osobe punomoć ovjerenu od javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od strane zakonskog zastupnika i ovjerenu pečatom pravne osobe). Sudionici javnog nadmetanja obvezni su prije početka javnog nadmetanja imati podmirena  sva dugovanja prema Gradu Čakovcu te dostaviti izjavu da nemaju dugovanja po osnovi javnih davanja odnosno da su ispunili obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
  S obzirom da je ograničen broj raspoloživih prodajnih mjesta, pojedini sudionik može izlicitirati najviše dva prodajna mjesta. Svaki sudionik dužan je uplatiti jamčevinu od 2.600,00 kuna po prodajnom mjestu na žiro-račun Grada Čakovca IBAN HR1524070001806000006, model 68, šifra 1740 – OIB. Svaki sudionik dužan je uplatiti jamčevinu za onoliko mjesta koliko ih želi licitirati (maksimalno 2). Jamčevina se uračunava u ukupnu cijenu, a ukoliko sudionik ne uspije u nadmetanju, ista se vraća. Bez potvrde o uplati jamčevine sudionik nema pravo sudjelovati u javnom nadmetanju. Ukoliko sudionik koji je uspio na licitaciji odustane od korištenja javne površine, nema pravo na povrat  uplaćene jamčevine.
 4. Javno nadmetanje će se održati u četvrtak, 21.11.2019. na Gradskom bazenu ŠRC “Mladost”, s početkom u 13,00 sati.
 5. Početna cijena na javnom nadmetanju za postavu jedne prodajne kućice je 2.600,00 kuna.
 6. Zainteresirane fizičke i pravne osobe mogu se za uvid u ostale pojedinosti u svezi s javnim nadmetanjem obratiti Upravnom odjelu za financiranje Grada  Čakovca, ul. K. Tomislava 15, tel. 314-932.