Zapisnik sa 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

1625

Zapisniks 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 20. listopada 2020., u dvorani Centra za kulturu u Čakovcu, Trg Republike 3, s početkom u 12:00 sati

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/19-01/73, URBROJ: 2109/2-02-19-01, od 28. studenog 2019., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat.

zapisnik_gv_26

Audio zapisnik 26. sjednice Gradskog vijeća