Zapisnki sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 10. listopada 2018. u Gradskoj vijećnici u Čakovcu, K. Tomislava 15, s početkom u 16:00 sati 

Započinjemo sa sjednicom koja je sazvana danas, a sve radi prijave projekta Međimurskih voda d.o.o. na natječaj. Naime, ova brzinska sjednica je sazvana samo zbog ove jedne jedine točke, a sjenica koja nam predstoji je sljedeći četvrtak znači 18-tog redovna, sa aktualnim satom, sa svim onim sastavnicama sjednice koje uvijek imamo. Tako da eto bih vas molio da krenemo dalje. Konstatiram da su sjednici nazočni svi vijećnici osim vijećnika Josipa Požgaja i gospodina Predraga Kočile koji su opravdali svoj izostanak.

Prisutni su gradonačelnik te pročelnici upravnih tijela i Voditeljica jedinice za unutarnju reviziju Grada Čakovca. Konstatiram da su sjednici prisutni i mediji. U vijećnici je 19 vijećnika pa vijeće ima kvorum.

zapisnik_gv7_2018

Audio zapisnik 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca