Izaberite stranicu

JAVNI NATJEČAJ za izbor direktora/-ice Društva GP Stanorad d.o.o.

15. ožujka 2022. | Gradske vijesti, Javni natječaj

U skladu sa člankom 423. Zakona o trgovačkim društvima (NN RH 111/93, 121/99, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19), na temelju Izjave društva GP STANORAD d.o.o. Čakovec, za obavljanje poslova upravljanja nekretninama (Potpuni tekst Izjave od 17. srpnja 2017.), Pravilnika o radu GP Stanorad (od 2. siječnja 2015., 17. lipnja 2015., 10. lipnja 2016., 1. veljače 2017., 24. prosinca 2018., 10. lipnja 2019., 17. lipnja 2019., 14. svibnja 2020., 2. lipnja 2021., 20. listopada 2021. i Pročišćeni tekst Pravilnika o radu od 9. veljače 2022.) te općih akata i odluka Društva, GP Stanorad d.o.o., Ulica Matice hrvatske 10, Čakovec, OIB: 28410884585, dana 15.03.2022., raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor direktora/-ice Društva GP Stanorad d.o.o.

Sukladno Izjavi o osnivanju Društva GP Stanorad d.o.o. Čakovec, direktora Društva kao jedinog člana Uprave Društva imenuje Skupština društva na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Direktorom Društva može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

 • minimalno VSS iz područja tehničkih znanosti (odnosno istovjetna stručna sprema sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju),
 • radno iskustvo u trajanju od 5 godina na rukovodećim radnim mjestima,
 • poznavanje zaštite na radu,
 • poznavanje rada na računalu,
 • dostavi program rada za mandatno razdoblje,
 • da ne postoje zapreke za imenovanje iz članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN RH 111/93, 121/99, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19)
 • da ne postoji sukob interesa sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa (NN RH 143/21);

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

Poželjno je:

 • poznavati jedan strani jezik (prednost poznavanje engleskog ili njemačkog jezika),
 • posjedovati iskustvo u pripremi strateških dokumenata iz područja energetike i energetske učinkovitosti
 • vozačka dozvola B kategorije

S izabranim kandidatom Nadzorni odbor Društva sklopit će ugovor o međusobnim pravima, obvezama, ovlaštenjima i odgovornostima te plaći s direktorom Društva GP Stanorad d.o.o., na određeno vrijeme od 4 godine.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni dostaviti:

 • životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja;
 • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, domovnice);
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ovjerena kod javnog bilježnika);
 • elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO;
 • program rada za mandatno razdoblje;
 • dokaz o radnom iskustvu od 5 godina na rukovodećim radnim mjestima (dokaz o obavljanju poslova na radnom mjestu koje zahtjeva rukovodeće i organizacijske sposobnosti – preslika rješenja, ugovora o radu, rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca da je obavljao takve poslove);
 • dokaz o poznavanju zaštite na radu (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava);
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava);
 • izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i nepostojanju sukoba interesa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa, ne stariju od 30 (trideset) dana;
 • uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donesena nepravomoćna presuda – ne starije od 6 (šest) mjeseci;
 • izjavu o posjedovanju iskustva u pripremi strateških dokumenata iz područja energetike i energetske učinkovitosti ukoliko ga kandidat ima
 • motivacijsko pismo.

Prijedlog programa rada za mandatno razdoblje treba odražavati pogled kandidata na poslovanje i razvoj društva s planskim horizontom od 4 godine, tako da pozicionira Društvo u okviru njegovih osnovnih djelatnosti te određuje viziju te strateške pravce i ciljeve razvoja. Naglasak mora biti na održivosti poslovanja (materijalna i ljudska komponenta), povećanju učinkovitosti i kvalitete usluga i rješavanju rizika koji utječu na poslovanje.

Prijedlog programa poslovanja i razvoja temelji se na javno dostupnim podacima i informacijama o GP Stanorad d.o.o.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave javnog natječaja na web stranici GP Stanorad d.o.o. Javni natječaj se objavljuje i u listu Međimurske novine, na web stranici Grada Čakovca i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prijave se šalju preporučeno poštom ili osobnom dostavom.

Rok za podnošenje prijave je najkasnije 30. ožujka 2022. godine do 15,00 sati bez obzira na način dostave.

Prijavu na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova NN RH 82/08, 69/17).

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom za vrijeme javnog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN RH 121/17, 98/19 i 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 103. citiranog zakona. https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji-

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN RH  157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Više o poslovanju GP Stanorad d.o.o. nalazi se na službenim internet stranicama https://gpstanorad.hr/

Prijave s natječajnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:

GP Stanorad d.o.o. Čakovec
Ulica Matice hrvatske 10
40 000 Čakovec
s naznakom “ Natječaj za direktora/-icu Društva – ne otvaraj”.

Riječi i pojmovi korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da GP Stanorad može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, a sukladno propisima koji uređuju područje zaštite podataka.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatrati će se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nadzorni odbor GP Stanorad ima pravo od kandidata tražiti dodatna pojašnjenja navoda iz životopisa.

O rezultatima izbora kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 15 (petnaest) dana od završetka natječaja.

Skupština Društva zadržava pravo da ne prihvati ni jednu od pristiglih ponuda ili da poništi natječaj.

Natječajna dokumentacija se ne vraća.

Nadzorni odbor

Javni_natjecaj_za_direktora_GP_STANORAD_2022
X
Skip to content