Izaberite stranicu

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA, K.Č. 1109/22 i K.Č. 1109/23, OBJE K.O. MIHOVLJAN

8. ožujka 2024. | Javni natječaj

Na temelju Zaključka gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa: 940-01/23-01/23, Urbroj: 2109-2-01-01-24-06 od dana 04.03.2024. raspisuje se

 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU

GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA, K.Č. 1109/22 i K.Č. 1109/23, OBJE K.O. MIHOVLJAN

 1. Dana 15.03.2024. u 12:00 sati, na licu mjesta održat će se javno nadmetanje za prodaju zemljišta upisano u:

zk.ul.br.1821, k.o. 303283 MIHOVLJAN

-čest.br.1109/22, Ulica Matije Gupca, LIVADA, površine 139 m², u vlasništvu Grada Čakovca.

-čest.br.1109/23, Ulica Matije Gupca, PAŠNJAK, površine 205 m², u vlasništvu Grada Čakovca

2.Početna cijena za svako zemljište iznosi 36,56 EUR/m² (slovima: tridesetšesteuraipedesetšestcenti).

 1. Zemljišta se nalaze unutar granica građevinskog područja naselja Mihovljan, zemljišta su male površine i samo za sebe ne zadovoljavaju uvjete za dobivanje građevinske dozvole. Zemljišta se kupuje po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje naknadne prigovore kupca za materijalne nedostatke. Zemljište se kupuje prema zemljišnoknjižnom, katastarskom stanju i sukladno važećoj prostornoplanskoj dokumentaciji, na dan održavanja javnog nadmetanja, obilaskom i pokazivanjem zemljišta, bez posebnog iskolčenja i utvrđivanja granica.
 2. Javnom nadmetanju mogu pristupiti i kao kupci na njemu sudjelovati samo osobe koje su prethodno uplatile jamčevinu u iznosu od 30 % početne kupoprodajne cijene (s naznakom čestice za koju se uplaćuje jamčevina) na račun Grada Čakovca broj HR1524070001806000006, otvoren kod OTP banke, model 68, poziv na broj 7757-OIB uplatitelja, sa svrhom doznake, uplate jamčevine za kupnju zemljišta u Mihovljanu, sa brojem čestice za koju se ista uplaćuje. Uplata jamčevine mora biti vidljiva na računu Grada Čakovca najkasnije do 10:00 sati na dan održavanja javnog nadmetanja. Drugi dokazi uplate, načini ili naknadne uplate neće se uvažavati, niti će se moći pristupiti javnom nadmetanju. Uplatom jamčevine i pristupanju javnom nadmetanju smatra se da ponuđač/kupac prihvaća da nekretnina nema materijalne nedostatke. Jamčevina se za svako zemljište uplaćuje posebno.
 3. Rok plaćanja pune izlicitirane kupoprodajne cijene i troškova postupka iznosi 15 dana od dana stupanja na snagu odluke o najpovoljnijem ponuditelju. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se onaj tko ponudi najvišu cijenu iznad početne. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljniji ponuditelj smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Prvi najpovoljniji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 4. Uplata jamčevine i pristupanje javnom nadmetanju smatra se prihvat svih javno objavljenih uvjeta te pristanak da zemljište nema nedostataka. Pravila javnog nadmetanja sadržavat će zapisnik. Grad Čakovec zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu ako nije u skladu sa svrhom koja se želi postići ovom prodajom zemljišta. Grad Čakovec ima pravo odustati od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora.
 5. Kupac zemljišta snosi troškove objave javnog natječaja, troškove provođenja javnog nadmetanja i sve daljnje troškove u vezi kupljenog zemljišta. Ukupna (postignuta) kupoprodajna cijena uvećat će se za iznose troškova, što će biti sastavni dio ugovora o kupoprodaji.
 6. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, ili koji su odustali od javnog nadmetanja, ili koji nisu sudjelovali u javnom nadmetanju, vratiti će se jamčevina bez kamata u roku od 15 dana od dana okončanja postupka javnog natječaja.
 7. Detaljne uvjete prodaje zemljišta sadržavat će zapisnik o provođenju javnog nadmetanja.
 8. Rok plaćanja ukupne kupoprodajne cijene iznosi 15 dana od dana stupanja na snagu odluke o najpovoljnijem ponuditelju.
 9. Javno nadmetanje održat će se i u slučaju uplate samo jedne jamčevine.
 10. Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sklopiti kupoprodajni ugovor.

Gradonačelnica
Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec.

X
Skip to content