Izaberite stranicu

JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta namjene „M2“, u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja – UPU Martane Istok u Čakovcu

25. rujna 2019. | Javni natječaj zapošljavanje

Na temelju Zaključka gradonačelnika Grada Čakovca od dana 25.03.2019. broj, Klasa: 940-01/19-01/11, Urbroj: 2109/2-01-01-19-03,  i Zaključka od  23.09.2019., broj, Klasa: 940-01/19-01/29, Urbroj: 2109/2-01-01-19-08, gradonačelnik Grada Čakovca raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju građevinskog zemljišta namjene „M2“, u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja – UPU Martane Istok u Čakovcu

I/ Predmet prodaje

1.Dana 09.10.2019., u srijedu, održat će se usmena javna dražba na licu mjesta za prodaju građevinskog zemljišta u Čakovcu, u obuhvatu UPU Martane Istok, (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 6/00, 2/15 i 2/18), zona planske oznake M2, pretežito poslovna namjena.

Predmet prodaje su:
a) Usmena javna dražba započeti će u 12,00 sati za građevinsko zemljište neposredno uz ulicu Putjane bb, upisano u:
zk.ul.br.6224.k.o. Čakovec
-grunt.čest.br.1135/4/1/1/6/1/3/4, Pašnjak, površine 627 m2, ident. s kčbr.4128/29 k.o. iste.
Početna kupoprodajna cijena građevinskog zemljišta iznosi 26.145,90 EUR (41,70 EUR/m2), plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na javne dražbe.

b) Usmena javna dražba započeti će u 12,15 sati za građevinsko zemljište neposredno uz ulicu Jurja Križanića bb, upisano u:
zk.ul.br.6224 k.o. Čakovec
-grunt.čest.br.1135/4/1/1/61/1/3/2, Pašnjak, površine 1036 m2, ident. s kčbr.4128/27 k.o. iste.
Početna kupoprodajna cijena građevinskog zemljišta iznosi 42.994,00 EUR (41,50 EUR/m2), plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan javne dražbe.
U cijeni je sadržana samo vrijednost zemljišta, zemljište se kupuje po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje pravo naknadnih prigovora kupca na materijalne nedostatke.

2. Jamčevina iznosi 30% od početne kupoprodajne cijene svakog opisanog građevinskog zemljišta, u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja.
Kupac snosi sve troškove u vezi kupoprodaje predmetnog zemljišta. Osim kupoprodajne cijene, kupac snosi troškove procjene vrijednosti zemljišta i objave natječaja u lokalnom tjedniku, za koji iznos će se uvećati iznos kupovnine, što će biti sastavni dio Ugovora o kupoprodaji nekretnine, te je dužan platiti poreze i sve druge obveze vezane uz promet nekretnina, kao i sklapanje i provedbu kupoprodajnog ugovora.
Rok plaćanja ukupne kupoprodajne cijene i drugih troškova postupka je 15 (slovima: petnaest) dana od dana zaključivanja javne dražbe.

II/

1.Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema propisima Republike Hrvatske mogu biti stjecateljima nekretnina.

2.Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom ponuđenom cijenom iznad početne, a u slučaju dvije iste ponude provest će se otvoreno javno nadmetanje između ponuđača.
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuđača, najboljim ponuđačem smatrat će se slijedeći ponuđač koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuđača. Javno nadmetanje će se provesti i u slučaju samo jedne ponude.

3. Kupac stupa u posjed zemljišta odmah nakon isplate kupoprodajne cijene. Kupoprodaja i preuzimanje čestice vrši se prema raspoloživoj dokumentaciji i postojećem zemljišnoknjižnom i katastarskom stanju na dan održavanja javne dražbe, bez posebnog iskolčenja i utvrđivanja međa, u zatečenom stanju parcela; parcela se utvrđuje obilaskom i pokazivanjem, a Kupac o svom trošku vrši sve druge potrebne radnje na parceli.

III/ Ostali uvjeti javne prodaje zemljišta

1.Javnoj dražbi mogu pristupiti i kao kupci u njoj mogu samo sudjelovati osobe koje su prethodno uplatile jamčevinu u iznosu od 30% od početne kupoprodajne cijene svakog od opisanog građevinskog zemljišta za koje se natječu i daju ponudu u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja, u korist poslovnog računa Grada Čakovca, broj HR1524070001806000006, koji se vodi kod OTP Banke d.d., model HR68, poziv na broj: 9016 – OIB uplatitelja, sa svrhom doznake – jamčevina za kupnju zemljišta, UPU Martane Istok u Čakovcu, s naznakom broja katastarske čestice na koju se jamčevina odnosi i originalni dokaz o plaćanju predali voditelju dražbe. Uplata jamčevine mora biti vidljiva na poslovnom računu Grada Čakovca na dan održavanja javne dražbe, najkasnije do 11,00 sati. Drugi dokazi uplate, načini ili naknadne uplate neće se uvažavati, niti će se moći pristupiti javnoj dražbi.
Uplatom jamčevine i pristupom javnoj dražbi ponuđači/kupci prihvaćaju da parcela nema nikakvih materijalnih nedostataka.

2.Kupac koji uspije na javnoj dražbi dužan je ukupnu kupoprodajnu cijenu zemljišta i troškove postupka u cijelosti uplatiti na način i u rokovima određenim odredbom točke I.2, u protivnom gubi jamčevinu i pravo na kupnju. Jamčevina se kupcu uračunava u cijenu zemljišta, a onome koji potpiše Zapisnik s zaključkom o prodaji nekretnine, a kasnije od kupnje odustane, jamčevina se ne vraća, a Grad Čakovec ima pravo na naknadu štete i troškova postupka. Ukoliko kupac u roku od 15 dana ne plati ukupnu kupovninu, Grad Čakovec će utvrditi gubitak prava kupnje, prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju, a iz položene jamčevine namirit će se šteta i svi troškovi.
Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, koji nisu uspjeli u dražbovanju, koji su odustali od dražbe, koji nisu dražbovali ili se natječaj poništi, vratit će se jamčevina bez kamata u roku od 15 dana nakon održanog i zaključenog javnog nadmetanja.

3. Pravila javnog nadmetanja i plaćanja, kao i posljedice neurednog plaćanja te druge odredbe sadržavat će Zapisnik o provođenju javnog nadmetanja s Zaključkom o prodaji nekretnina.

4. Prodavatelj Grad Čakovec ima pravo izabrati onu ponudu za koju ocijeni da odgovara svrsi ovog natječaja; također, nije obvezan prihvatiti niti jednu ponudu i ima pravo poništiti natječaj, pri čemu nije dužan davati posebna obrazloženja i ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima. Prodavatelj ima pravo odustati od prodaje u svako doba prije potpisivanja Ugovora o kupoprodaji.

5.Potpuni tekst javnog natječaja objavljuje se na službenim Internet stranicama Grada Čakovca, a u lokalnom tjedniku se objavljuje Obavijest o tome. Informacije, podatci i dokumentacija o nekretnini dostupni su u Upravi Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, II. kat, soba 204, tel. 040/314-924, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati. Nakon uplate jamčevine, reklamacije, prigovori ili pritužbe neće se uvažavati.

Klasa: 940-01/19-01/29
Urbroj: 2109/2-01-01-19-09

Stjepan Kovač, gradonačelnik

X
Skip to content