Izaberite stranicu

JAVNI POZIV – Evidentiranje nerazvrstane ceste u Kuršancu

12. svibnja 2021. | Javni poziv

Na temelju odredbi čl.131.– 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13,  54/13, 148/13, 92/14  i 110/19), Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/12), Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012., i odredbi članaka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18), Grad Čakovec objavljuje

JAVNI POZIV

kojim Grad Čakovec, kao pravna osoba u čijem su vlasništvu nerazvrstane ceste na administrativnom području Grada Čakovca, obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izgrađen dio nerazvrstane ceste oznake KU212, na kat.čest.1080/3 i dijelovima katastarskih čestica 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1058/2, 1025/20, 1080/4, 1101, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1087, 1086, k.o. Kuršanec i 5289, 5291, 5232, 5294, k.o. Nedelišće, što u naravi predstavlja nerazvrstanu cestu, o započinjanju postupka evidentiranja ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu. U svrhu evidentiranja izrađuje se snimka izvedenog stanja i Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

Evidentiranje nerazvrstane ceste će se izvršiti sukladno odredbama članaka 131. – 133. Zakona o cestama, temeljem kojeg se nerazvrstana cesta evidentira u katastru i upisuje u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grad Čakovec, Čakovec, Ulica kralja Tomislava 15, OIB: 44427688822.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započeti će dana 12.05.2021.godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Josipa Dodleka  (Geo 240), predstavnika tvrtke Geo-net d.o.o. iz Čakovca, Ruđera Boškovića 6,  koji se brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene i koji će izraditi Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

Nositelji stvarnih prava (obavezno ponijeti dokaz o vlasništvu) na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojem je izvedene opisana nerazvrstana cesta, mogu obaviti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 18.05.2021.godine u vremenu od 10,00 do 13,00 sati u prostorijama tvrtke Geo-net d.o.o., na adresi: R. Boškovića 6, Čakovec.

Pročelnik
Dražen Barić, mag.ing.traff.

Javni_poziv_Evidentiranje_nerazvrstane_ceste_u_Kursancu
X
Skip to content