Izaberite stranicu

JAVNI POZIV za sufinanciranje troškova priključka na svjetlovodnu mrežu naselja Savska Ves i Ivanovec za 2022. godinu

6. prosinca 2022. | Gradske vijesti, Javni poziv

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA
  Raspisuje se javni poziv za dodjelu potpora iz  Odluke o sufinanciranju troškova svjetlovodne mreže u proračunskoj 2022. godini:
  – SUFINANCIRANJE PRIKLJUČENJA NA SVJETLOVODNU MREŽU – PODRUČJE SDM-SV/I
   
 2. PRIHVATLJIVI KORISNICI
  Prihvatljivi korisnici mjera iz točke I. javnog poziva su fizičke osobe – državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Grada Čakovca, mjesnih odbora Savska Ves i Ivanovec i to.
  Osobe – vlasnici stambenog objekta u kojem prebivaju i borave, a koji su ostvarili priključak na svjetlovodnu mrežu u 2022. godini,
  Osobe – vlasnici stambenog objekta u kojem prebivaju i borave, a koji će ostvariti priključak na svjetlovodnu mrežu do 31.12.2022. godine
  Spajanje na svjetlovodnu mrežu u naseljima Savska Ves i Ivanovec moguć je samo ukoliko su za to stvoreni uvjeti i ne postoje nikakve prepreke za postavu priključka. Prepreke se odnose na neizolirane žice na banderama u određenim ulicama, no u vezi kojih investitor na području uvođenja svjetlovodnog interneta trenutno pribavlja potrebnu dokumentaciju od strane potrebnih tijela, radi sanacije navedenih neizoliranih žica i ostvarivanja mogućnosti uvođenja priključka.
  Priključenje na navedenu svjetlovodnu mrežu je dostupno u sljedećim ulicama naselja Savska Ves:
  Ulica Bratstva i jedinstva – svi kućni brojevi
  Kolodvorska ulica – svi kućni brojevi
  Ulica Josipa Bajkovca – kućni brojevi  1 – 75 (neparni),  kućni brojevi 2 – 42 (parni)
  Ulica Sv. Antuna Padovanskog – svi kućni brojevi
  Radnička ulica – kućni brojevi 67 – 163 (neparni), kućni brojevi 2, 2A, 2B, 2C, 2 i od 66 – 142 (parni)
  Priključenje na navedenu svjetlovodnu mrežu u sljedećim ulicama naselja Ivanovec biti će dostupno za spajanje do 31.12.2022:
  Čakovečka ulica – svi kućni brojevi
  Gornji Vidovec – kućni brojevi 15 – 67 (neparni), kućni brojevi 16 – 70 (parni)
  Varaždinska ulica – svi kućni brojevi
  Sve ostale ulice koje trenutno nemaju mogućnost uvođenja priključila biti će riješene u narednom periodu a o čemu će Grad Čakovec obavijestiti građane.

 3. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
  Prihvatljivi troškovi:
  Naknada za priključenje na svjetlovodnu mrežu
  Izvođenje svjetlovodnog priključka – od ulične svjetlovodne mreže do objekta zaključno sa priključkom na objektu
  Ostala pripadajuća oprema
  Ne prihvatljivi troškovi:
  Izvođenje unutarnjih instalacije
  Ugovorena pretplata

 4. IZNOS I NAČIN SUFINANIRANJA
  Iznos sufinanciranja:
  Sufinanciranje priključenja na svjetlovodnu mrežu iznosi 100 % prihvatljivih troškova, a maksimalno u iznosu 500,00 kuna (66,34 eura).
  Način provedbe:
  Podnošenje Zahtjeva za dodjelom sufinanciranja.

 5. OBVEZNA DOKUMENTACIJA:
  – Potpuno i čitko popunjen obrazac SDM-SV/I, s općim podacima i podacima za Područje SDM-SV/I za koju se traži sufinanciranje;
  Preslika osobne iskaznice za podnositelja;
  Preslika IBAN-a podnositelja Zahtjeva.

 6. ZAJEDNIČKE ODREDBE
  – Javni poziv otvoren je od dana raspisivanja javnog poziva do 20. prosinca 2022. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za sufinanciranje.
  Proračunom Grada Čakovca za 2022. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna.
  Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za proračunsku godinu.
  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, o čemu će se podnositelju Zahtjeva uputiti obavijest.
  Odluku o dodjeli donosi Gradonačelnica Grada Čakovca.
  Pravo na sufinanciranje ne može ostvariti fizička osoba za koju Grad Čakovec u postupku obrade podnesenog Zahtjeva utvrdi da Gradu Čakovcu duguje dospjelu obvezu na ime javnih i/ili nejavnih davanja.
  Podnositelj Zahtjeva nema pravo na sufinanciranje ukoliko je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora.
  Korisnik sufinanciranja dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore.
  Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15.), Grad Čakovec kao tijelo javne vlasti obvezno je radi upoznavanja javnosti omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. Slijedom navedenog, smatrati će se da je osoba podnošenjem Zahtjeva za potporu koji sadrži njegove osobne podatke dala privolu za njihovu obradu i korištenje za javnu objavu, a u svrhu zbog koje su zatraženi.

 7. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
  Podnositelji svoje Zahtjev (na propisanom obrascu) uz prilaganje obvezne dokumentacije podnose na adresu elektroničke pošte zahtjevi@cakovec.hr,  poštom ili osobno svakim radnim danom GRAD ČAKOVEC, Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec, s naznakom “Zahtjev za sufinanciranje priključka na svjetlovodnu mrežu, područje SDM-SV/I“.

  Javni poziv je otvoren do 20. prosinca 2022. godine odnosno do iskorištenja sredstava predviđenih Proračunom Grada Čakovca za 2022. godinu.

 8. ISPLATA SREDSTAVA I KONTROLA
  Na temelju uredne i potpune prijave Gradonačelnica Grada Čakovca donosi Odluku o isplati potpore u roku 30 dana.
  Ukoliko se utvrdi da je podnositelj ostvario sufinanciranje na temelju dostavljene neistinite dokumentacije, ili se utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora, dobivena sredstva mora vratiti u Proračun Grada Čakovca. 

 Prilog: Obrazac SDM-SV/I
Obrazac_SDM_SV_I_distributed

X
Skip to content