Izaberite stranicu

Održana 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Akti s 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

 

DNEVNIM REDOM

 

1. Odluka o transformaciji Prostornog plana uređenja Grada Čakovca Materijal
2. Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnice za razdoblje od 01.07.2023. do 31.12.2023. Materijal
3. Odluka o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2024. Materijal
4. Odluka o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2024. Materijal
5. Odluka o davanju suglasnosti za nabavu vatrogasnih auto-ljestvi i dugoročno kreditno zaduženje Javne vatrogasne postrojbe Čakovec Materijal
6. Odluka o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec Materijal
a. o prikupljenim i utrošenim sredstvima posebnog dijela naknade za razvoj na području Grada Čakovca za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2023.
b. o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području Grada Čakovca od 1.1.2023. do 31.12.2023.
7. Odluka o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge GKP Čakom d.o.o. za 2023. Materijal
8. Odluka o usvajanju Izvještaja o planiranim i ostvarenim prihodima i planiranim i ostvarenim rashodima za groblja Mihovljan, Ivanovec i Šandorovec za 2023. Materijal
9. Odluka o davanju Suglasnosti GKP Čakom d.o.o. za kreditno zaduženje Materijal
10. Odluke o:
a) usvajanju Izvješća o lokacijama, količinama, troškovima i mjerama za provedbu uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Čakovca za 2023. Materijal
b) sprječavanju odbacivanja otpada za 2024. Materijal
c) provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada za 2024. Materijal
11. Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2023. Materijal
12. Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2023. Materijal
13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Čakovca Materijal
14. Odluka o dopunama Odluke o vođenju evidencije komunalne infrastrukture na području Grada Čakovca Materijal
15. Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2023. Materijal
16. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana djelovanja Grada Čakovca za 2023. godinu u području prirodnih nepogoda Materijal
17. Odluka o suglasnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca za provedbu projekta na području JLS Grad Čakovec Materijal
18. Izvješće o stanju Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 2023 Materijal
19. Odluka o Godišnjem provedbenom planu unaprjeđenja zaštite od požara za 2024. Materijal
20. Odluka o Prethodnoj suglasnosti na Statut osnovnih škola: Materijal
a) I. osnovne škole Čakovec
b) II. osnovne škole Čakovec
c) III. osnovne škole Čakovec
d) Osnovne škole Ivanovec
e) Osnovne škole Kuršanec
f) Centra za odgoj i obrazovanje
g) Umjetničke škole „Miroslav Magdalenić“ Čakovec
21. Odluka o izmjenama Odluke o visini ekonomske cijene usluge za:
a) Dječji vrtić Cipelica Materijal
b) Dječji vrtić Cvrčak Materijal
22. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini ekonomske cijene u predškolskim ustanovama kojima Grad Čakovec nije osnivač Materijal
23. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama Materijal
24. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Cipelica i Dječji vrtić Cvrčak Materijal
25. Odluka o zamjeni zemljišta u svrhu rješavanja imovinsko pravnih Materijal

 

AUDIO ZAPISNIK sa 22. sjednice Gradskog vijeća:

Preuzimanje

AUDIO ZAPISNIK S NASTAVKA 22. sjednice Gradskog vijeća:

Preuzimanje

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Josip Varga, v.r.

Zapisnik:

Zapisnik_gv22

Izvod:
Izvod_gv22

 

X
Skip to content