Na temelju clanka 39. Zakona o elektronickim medijima (NN 111/21, 114/22), clanka 48. Zakona o lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20), clanka 44. Statuta ( ,,Sluzbeni glasnik Grada Cakovca” 1/21) i prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijava u Zapisniku o otvaranju, pregledu i ocjeni prijava na javni poziv Klasa: 614-06/22-01/3, Urbroj: 2109-2-09-23-4, Gradonacelnica Grada Cakovca donosi:

Odluku o odabiru pružatelja medijskih usluga za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini.

Odluka_o_odabiru_pruzatelja_medijskih_usluga_2023