Proračun

Općenito o Proračunu 

Proračun Grada temeljni je financijski dokument Grada. Sadrži sve planirane prihode i primitke kao i rashode i izdatke jedne proračunske godine te predstavlja instrument ostvarenja zacrtanih ciljeva. Zajedno s planom za slijedeću proračunsku godinu, donose se i projekcije za naredne dvije.

Temeljni zakon kojim je definiran proračun je Zakon o proračunu, kojim se, između ostalog, propisuju procesi planiranja, izrade, donošenja i izvršavanja proračuna. Proračun donosi predstavničko tijelo (Gradsko vijeće) najkasnije do kraja godine za slijedeću proračunsku godinu. Proračun prati Odluka o izvršavanju proračuna kojom se uređuje izvršavanje proračuna, opseg zaduživanja, upravljanje imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti gradonačelnika i druga pitanja vezana uz izvršenje proračuna Grada.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa.

U općem dijelu zbirno su navedeni svi prihodi i primici te rashodi i izdaci. Također, opći dio sadrži Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Račun prihoda i rashoda sadrži prihode i rashode po grupama računskog plana, a Račun financiranja primitke i izdatke (koriste se vezano uz zaduživanje proračuna). Rashodi i izdaci moraju biti uravnoteženi s prihodima i primicima proračuna.

U posebnom dijelu rashodi i izdaci pobrojani su u skladu s propisanim klasifikacijama i to:

  • Organizacijska klasifikacija (proračun se sastoji od organizacijskih cjelina – upravni odjeli i odsjeci)
  • Programskoj klasifikaciji (unutar organizacijskih cjelina rashodi i izdaci se grupiraju po programima i aktivnostima unutar programa)
  • Ekonomskoj klasifikaciji (rashodi i izdaci se evidentiraju u skladu s propisanim računskim planom proračuna)
  • Izvorima financiranja (prikazuje se veza rashoda s određenom grupom prihoda)

Plan razvojnih programa je sastavni dio proračuna koji povezuje ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne samouprave (navedeni su u Strategiji razvoja Grada Čakovca) s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna te po svom sadržaju predstavlja strateško – planski dokument Grada Čakovca. Izrađuje se, kao i proračun za trogodišnje razdoblje. Planom se obuhvaćaju programi i aktivnosti planirani proračunom koji izravno doprinose razvoju Grada kao jedinice lokalne uprave i samouprave.

Važnost plana očituje se i u kontekstu kandidiranja za korištenje sredstava iz fondova EU iz razloga što programi i projekti koji se planiraju financirati iz EU sredstava moraju imati vezu sa strateškim ciljevima i prioritetima lokalne jedinice (koji istovremeno moraju biti usklađeni s županijskim i nacionalnim strateškim ciljevima i prioritetima). Ta je veza jasno vidljiva u Planu razvojnih programa gdje je također vidljivo koji upravni odjel Grada je nadležan za provođenje određenih programa. Za svaku se aktivnost utvrđuje pokazatelj rezultata, polazne vrijednosti (prethodna proračunska godina) te ciljane vrijednosti u narednom trogodišnjem razdoblju.

Proračun Grada Čakovca za 2018. godinu

Gradsko vijeće Grada Čakovca donijelo je Proračun Grada za 2018. godinu (s projekcijama za 2019. i 2020.) u visini 158,226.910,00 kuna. Kao i u proračunima za prethodne dvije proračunske godine, u proračunu Grada Čakovca za 2018. – 2020. godine sadržani su cjeloviti planovi (svi prihodi i rashodi) proračunskih korisnika Grada (ustanove – Centar za kulturu, Knjižnica Nikola Zrinski, dječji vrtići Cvrčak i Cipelica, Javna vatrogasna postrojba i osnovne škole na području Grada).

Udio poreznih prihoda (porez na dohodak i prirez, porez na promet nekretnina i gradski porezi – porez na javne površine i porez na potrošnju) u ukupno planiranim prihodima iznosi 41,42%. Prihodi koji se planiraju od viših razina proračuna (Državni proračun – Ministarstva, Fond za zaštitu okoliša) i sredstva EU čine 24,25%, dok prihodi od korištenja imovine Grada (naknade, zakupi i rente) čine 6,88% ukupnih prihoda. Prihodi od pristojbi, komunalnog doprinosa, komunalne naknade i prihodi po posebnim propisima čine 19,31%, a prihodi od prodaje proizvoda i usluga, prihodi od dotacija, kazne i ostali prihodi 1,02%. Planirani prihodi od prodaje imovine Grada čine 7,12% ukupnih prihoda proračuna. Osiguravanje dodatnih financijskih sredstava putem dugoročnog zaduživanja Grada ne planira se tijekom tekuće proračunske godine.

U ukupnim rashodima i izdacima proračuna za 2018. godinu, udio rashoda proračunskih korisnika (ustanova na području Grada – Centar za kulturu, Knjižnica „Nikola Zrinski“, dječji vrtići Cvrčak i Cipelica, Javna vatrogasna postrojba i osnovne škole) iznosi 33,64% (53,244.043,24 kune). Za ostala područja društvenih djelatnosti (sport, kultura, udruge, tehnička kultura, protupožarna zaštita, socijalna zaštita i dr.) planira se utrošiti dodatnih 22,084.000,00 kuna (13,96%).

Za rashode koje pokriva Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove (prostorno planiranje, održavanje ili izgradnja objekata u vlasništvu Grada, imovinsko pravni poslovi, poticanje gospodarskog razvoja Grada te provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji) planiraju se sredstva u iznosu od 23,505.000,00 kuna (14,86% ukupnih rashoda proračuna). Planiranim sredstvima financirat će se održavanje postojećih objekata u vlasništvu Grada (dječji vrtići, osnovne škole, vatrogasni i društveni domovi, sportski objekti i dr.), kao i rekonstrukcija, dogradnja ili novogradnja istih.

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo provodi aktivnosti vezane uz gradnju i održavanje objekata komunalne infrastrukture na području Grada i mjesnih odbora (ceste, javna rasvjeta, kanalizacija, vodovod, odlagalište otpada i sl.) za koje je planirano ukupno 32,175.000,00 kuna proračunskih sredstava (20,33% ukupnih rashoda proračuna.

Sukladno planovima mjesnih odbora i gradskih kotareva te odobrenim iznosima po prijavama na javni poziv, u proračunu se planiraju sredstva za financiranje rashoda koje kroz svoje aktivnosti realiziraju udruge sporta, kulture, protupožarne zaštite i sl., na području mjesnog odbora ili gradskog kotara. Planirana sredstva za ove namjene iznose 2,865.100,00 kuna (1,81% ukupnih rashoda proračuna).

Za obveze po postojećim dugoročnim kreditima Grada, obveze po ugovorima, sporazumima i nagodbama te za druge slične financijske rashode i izdatke planiraju se sredstva proračuna u iznosu od 9,979.000,00 kuna (6,31%).

Preostala planirana sredstva u proračunu Grada za 2018. godinu iznose 14,374.766,76 kuna (9,09%) a predviđena su za potrebe funkcioniranja Grada kao jedinice lokalne samouprave. Planirani rashodi odnose se na rashode za naknade za rad u predstavničkom tijelu Grada i njegovim stalnim i povremenim tijelima te za rashode za zaposlene u Upravi. Ovim se planiranim iznosom podmiruju i materijalni i financijski rashodi potrebni za funkcioniranje Grada Čakovca kao jedinice lokalne samouprave, rashodi protokola i međunarodne suradnje te rashodi za financiranje političkih stranaka, nezavisnih lista, Savjeta mladih i tijela nacionalnih manjina.

Proračun Grada Čakovca za 2018. s projekcijom za 2019. – 2020. Odluka (.PDF) Preuzimanje (.PDF)  Preuzimanje (.XLS)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2017.  Odluka(.PDF) Preuzimanje (.PDF)  Preuzimanje (.XLS)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 30.06.2017. Preuzimanje  Preuzimanje (.XML)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2016. Preuzimanje  Preuzimanje (.XMLX)

Proračun u malom za 2017. Pregled

Proračun Grada Čakovca za 2017. s projekcijom Proračuna za 2018. – 2019.  Odluka (.PDF) Preuzimanje  Preuzimanje (.XLS)

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2016.  Preuzimanje

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2016.  Preuzimanje

Proračun Grada Čakovca za 2016. s projekcijom Proračuna za 2017. – 2018.  Preuzimanje

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015. godinu Preuzimanje

Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2015. Preuzimanje

Proračun u malom za 2015. Preuzimanje

Proračun Grada Čakovca za 2015. s projekcijom Proračuna za 2016. – 2017.  Preuzimanje

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X