Proračun

Općenito o Proračunu 

Proračun Grada temeljni je financijski dokument Grada. Sadrži sve planirane prihode i primitke kao i rashode i izdatke jedne proračunske godine te predstavlja instrument ostvarenja zacrtanih ciljeva. Zajedno s planom za slijedeću proračunsku godinu, donose se i projekcije za naredne dvije.

Temeljni zakon kojim je definiran proračun je Zakon o proračunu, kojim se, između ostalog, propisuju procesi planiranja, izrade, donošenja i izvršavanja proračuna. Proračun donosi predstavničko tijelo (Gradsko vijeće) najkasnije do kraja godine za slijedeću proračunsku godinu. Proračun prati Odluka o izvršavanju proračuna kojom se uređuje izvršavanje proračuna, opseg zaduživanja, upravljanje imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti gradonačelnika i druga pitanja vezana uz izvršenje proračuna Grada.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa.

U općem dijelu zbirno su navedeni svi prihodi i primici te rashodi i izdaci. Također, opći dio sadrži Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Račun prihoda i rashoda sadrži prihode i rashode po grupama računskog plana, a Račun financiranja primitke i izdatke (koriste se vezano uz zaduživanje proračuna). Rashodi i izdaci moraju biti uravnoteženi s prihodima i primicima proračuna.

U posebnom dijelu rashodi i izdaci pobrojani su u skladu s propisanim klasifikacijama i to:

  • Organizacijska klasifikacija (proračun se sastoji od organizacijskih cjelina – upravni odjeli i odsjeci)
  • Programskoj klasifikaciji (unutar organizacijskih cjelina rashodi i izdaci se grupiraju po programima i aktivnostima unutar programa)
  • Ekonomskoj klasifikaciji (rashodi i izdaci se evidentiraju u skladu s propisanim računskim planom proračuna)
  • Izvorima financiranja (prikazuje se veza rashoda s određenom grupom prihoda)

Plan razvojnih programa je sastavni dio proračuna koji povezuje ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne samouprave (navedeni su u Strategiji razvoja Grada Čakovca) s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna te po svom sadržaju predstavlja strateško – planski dokument Grada Čakovca. Izrađuje se, kao i proračun za trogodišnje razdoblje. Planom se obuhvaćaju programi i aktivnosti planirani proračunom koji izravno doprinose razvoju Grada kao jedinice lokalne uprave i samouprave.

Važnost plana očituje se i u kontekstu kandidiranja za korištenje sredstava iz fondova EU iz razloga što programi i projekti koji se planiraju financirati iz EU sredstava moraju imati vezu sa strateškim ciljevima i prioritetima lokalne jedinice (koji istovremeno moraju biti usklađeni s županijskim i nacionalnim strateškim ciljevima i prioritetima). Ta je veza jasno vidljiva u Planu razvojnih programa gdje je također vidljivo koji upravni odjel Grada je nadležan za provođenje određenih programa. Za svaku se aktivnost utvrđuje pokazatelj rezultata, polazne vrijednosti (prethodna proračunska godina) te ciljane vrijednosti u narednom trogodišnjem razdoblju.

Proračun Grada Čakovca za 2020. s projekcijom za 2021. – 2022. Odluka (.PDF) Proračun (.PDF) Proračun (.xlsx)

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X